WOTU Rzeszów

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Zakład jest zarejestrowany  w rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod sygn. akt rej. ZOZ 19 oraz pod numerem KRS 0000006937.

§ 2.

Ośrodek działa w oparciu o :

1.Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112.654) ze zm.

2.Ustawę z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027) ze zm.

3.Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.12.124) ze zm.

4.Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.07.70.473) ze zm.

5.Decyzję Wojewody z dnia 3 sierpnia 1998 r. o wpisaniu Ośrodka do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod Nr 18-00054.

6.Statutu WOTU w Rzeszowie stanowiący załącznik do uchwały NR XXIX551/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia  2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Rzeszowie .

7.Postanowienie Sądu Rejonowego, Wydziału XII Gospodarczego w Rzeszowie z dnia 31.12.1998 r. sygn. Akt Nr  rej. ZOZ 19 i postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 kwietnia 2001 r. Nr KRS 0000006937.

8. Innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

§ 3.

Zakładem zarządza, kieruje Dyrektor, a także reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

  1. Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjno –ekonomicznych
  2. Kierowników bezpośrednio podległych mu jednostek organizacyjnych

W przypadku nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje z-ca  Dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych lub inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

W celach oszczędnościowych oraz usprawnień organizacyjnych funkcjonowania Zakładu, dopuszcza się możliwość połączenia stanowisk.

§ 4.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, a także rodzaj umowy pracę.

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1.Podstawowym celem Ośrodka jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień oraz promocja zdrowia.

2.Do zadań Ośrodka należy :

  1)  realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych                                

       i współuzależnionych. 

  2)  realizacja pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-  

       – leczniczych.

   3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.

   4) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.  

   5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6.

1.Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) Dyrektor

do którego zadań należą:

– organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;

– należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;

– wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.

 2)Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 

do którego zadań należą:

–  administrowanie Zakładem oraz  jego  infrastrukturą,

– ścisła współpraca z Narodowym Funduszem  Zdrowia , Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim  Narodowego Funduszu Zdrowia,   oraz pozostałymi oddziałami Wojewódzkimi  Narodowego Funduszu Zdrowia,

– opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu,

– dokonywanie operacji finansowych,

– kierowanie Ośrodkiem i reprezentowanie go na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora,

Uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy wynika z upoważnień udzielonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

W wykonywaniu swych obowiązków współpracuje z  jednostkami organizacyjnymi Ośrodka.   

3) Jednostki działalności medycznej:

1) Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia,                                   

    w ramach której działa komórka organizacyjna:

–   Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.                                 

2) Przychodnia Terapii  Uzależnień od Środków Psychoaktywnych,  w ramach której działa komórka organizacyjna:

–   Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.

 4) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy

1) Sekcja Administracyjno – Ekonomiczna.

ROZDZIAŁ IV

RODZAJ  DZIAŁALNOŚCI  LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7.

1. Ośrodek udziela nieodpłatnie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

  1) osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych  zarówno ubezpieczonym jak i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

  2) osobom z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

  3) osobom współuzależnionym objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

ROZDZIAŁ V

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 8.

1.Świadczenia zdrowotne określone w Rozdziale IV udzielane  są w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, przy ul. Siemieńskiego 17.

2.Obszar działania Ośrodka obejmuje Województwo podkarpackie.

ROZDZIAŁ VI

PRZEBIEG PROCESU  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

 § 9.

1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku godzinach od 8.00 do 20.00.

2. Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka bez skierowania w dniu zgłoszenia lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

4. Pacjentom zgłaszającym się do Ośrodka po raz pierwszy tworzy się dokumentację medyczną. Dokumentację zakłada pracownik sekretariatu – rejestracji lub osoba, która jako pierwsza udziela świadczenia zdrowotnego.

5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:

   1)  Proces diagnostyczno – motywacyjny obejmuje:

– ocenę stanu somatycznego i psychicznego,

– skierowanie na niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,

– leczenie farmakologiczne,

– badanie uzależnienia / współuzależnienia / lub badania psychologiczne,

– motywację do leczenia,

– planowanie terapii,

– podpisanie kontraktu terapeutycznego.

   2) Proces terapeutyczny obejmuje:

– psychoterapię indywidualną,

– psychoterapię grupową,

– porady kolejne terapeutyczne,

– porady kolejne lekarskie,

– kierowanie procesem terapeutycznym,

– nadzorowanie postępów w zdrowieniu,

– w razie konieczności weryfikację planu terapii,

– motywowanie do uczestnictwa w ruchu samopomocowym.

7. Czas trwania procesu terapeutycznego oraz częstotliwość udzielanych świadczeń planuje się w zależności od  potrzeb i możliwości pacjenta  w oparciu o Programy Terapii, nie może on być krótszy niż 18 miesięcy.

8.Organizacja świadczeń zdrowotnych opiera się na ścisłej współpracy całego zespołu terapeutycznego w taki sposób, aby każdy pacjent mógł korzystać z różnych form terapii prowadzonej przez poszczególnych terapeutów.

9. Każdemu pacjentowi przydziela się terapeutę prowadzącego, który kieruje procesem terapeutycznym i nadzoruje postępy w zdrowieniu.

10. Lekarz psychiatra ocenia stan somatyczny i psychiczny pacjentów,

kieruje na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, które uzna za niezbędne. Prowadzi leczenie farmakologiczne prostych zespołów abstynencyjnych, leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych, kieruje do leczenia stacjonarnego, udziela konsultacji lekarskich i porad motywujących, prowadzi dokumentację medyczną.

11. Specjaliści terapii uzależnień oraz specjaliści psychoterapii wykonują badania uzależnienia i współuzależnienia, planują terapię, prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową oraz konsultacje, kierują procesem terapeutycznym swoich pacjentów, nadzorują postępy w zdrowieniu, prowadzą dokumentację medyczną.

12. Specjaliści terapii uzależnień oraz specjaliści psychoterapii w trakcie szkolenia planują terapię, prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową, kierują procesem terapeutycznym swoich pacjentów, nadzorują postępy w zdrowieniu, prowadzą dokumentację medyczną.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK OŚRODKA

§ 10.

1.Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia kieruje

specjalista terapii uzależnień – kierownik przychodni, któremu podlega zespół:

– lekarz

– specjalista terapii uzależnień

– osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

– psychoterapeuta

– osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

– instruktor terapii uzależnień 

 Kierownik jest odpowiedzialny za organizację pracy przychodni  i prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni.

2.Przychodnią Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych kieruje   specjalista psychoterapii – kierownik przychodni, któremu podlega zespół:

 – lekarz

– specjalista terapii uzależnień

– osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

– psychoterapeuta

– osoba w trakcie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Kierownik jest odpowiedzialny za organizację pracy przychodni  i prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni.

3. Sekcją Administracyjno – Ekonomiczną kieruje kierownik- specjalista ds. osobowych, któremu podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach działalności pozamedycznej.    Jest odpowiedzialny za organizację pracy i funkcjonowanie administracji.

§ 11.

1.Do zadań Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu  i Współuzależnienia należy:

– realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

– współpraca oraz wspieranie działalności Klubu Abstynenta oraz grup samopomocowych: AA, Al –  Anon, DDA,

-podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

1a.Do zadań pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia należy udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i osobom współuzależnionym, realizacja świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych   z Narodowym Funduszem Zdrowia tj.:

– sesji psychoterapii indywidualnych,

– sesji psychoterapii rodzinnej,

– wizyty instruktora terapii uzależnień,

– sesji psychoedukacyjnej,

– porady lekarskiej diagnostycznej,

– porady lekarskiej,

– porady/wizyty diagnostycznej,

– porady/wizyty terapeutycznej,

– sesji psychoterapii grupowej.

2.Do zadań Przychodni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych należy:

– realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów) oraz osób współuzależnionych,

– współpraca i wspieranie  grup samopomocowych: NA, ŻA,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

2a Do zadań pracowników  Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych należy udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych  pacjentom uzależnionym od środków psychoaktywnych, osobom  z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów) oraz osobom współuzależnionym, realizacja świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych   z Narodowym Funduszem Zdrowia tj.:

– sesji psychoterapii indywidualnych,

– sesji psychoterapii rodzinnej,

– wizyty instruktora terapii uzależnień,

– sesji psychoedukacyjnej,

– porady lekarskiej diagnostycznej,

– porady lekarskiej,

– porady/wizyty diagnostycznej,

– porady/wizyty terapeutycznej,

– sesji psychoterapii grupowej.

3. Sekcja Administracyjno – Ekonomicznej w której skład wchodzą :

Pracownicy sekretariatu – rejestracji ,  do których zadań należy:

– rejestracja pacjentów,    

– uzupełnienie, potwierdzenie  danych pacjentów  w systemach elektronicznych,  

– sprawdzania potwierdzeń ubezpieczenia (EWUŚ),

– pobieranie i wprowadzanie do systemu   wszelkiego   rodzaju    skanów: oświadczeń, upoważnień, ,decyzji, wyników badań, innych dokumentów,

– drukowanie i wydawanie   dokumentów medycznych  ( historii  choroby, zaświadczeń, innych )  zgodnie z Instrukcją udostępniania dokumentacji medycznej w WOTU w Rzeszowie,

– prowadzenie terminarza w uzgodnieniu z personelem medycznym,  

– drukowanie Księgi Głównej,

– przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej  zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, 

– prowadzenie korespondencji z instytucjami upoważnionymi,

– prowadzenie statystyk medycznych.

  Pracownicy  administracyjno- ekonomiczni do których zadań należy:  

– przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem umów o pracę, zmianami stanowisk pracy i okresowymi zastępstwami,

– prowadzenie akt osobowych pracowników, ich ewidencji, spraw dotyczących urlopów pracowniczych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa,

– kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

– wydawanie pracownikom dokumentów dotyczących ich zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury, renty lub zasiłki,

– prowadzenie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

– zabezpieczenie potrzeb socjalnych pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, opracowywanie planów działalności socjalno – – bytowej i ich realizacja,

– opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

– zabezpieczenie techniczno – eksploatacyjne funkcjonowania Ośrodka w sposób zapewniający sprawne i ciągłe wykonywanie zadań statutowych,

– sporządzanie planów finansowych Ośrodka w oparciu o zakres świadczonych usług medycznych,

– przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia w wymaganej formie,

– kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia,

– prowadzenie rozliczeń oraz korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia wg obowiązujących zasad,

– przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, oraz umów  o wolontariat,

– przygotowywanie i prowadzenie postępowania o zamówienia publiczne,

– kontrola faktur,

– składanie zamówień na środki, materiały eksploatacyjne i wyposażenie techniczne,

– ewidencja, rozliczanie i kontrola operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w majątku Ośrodka,

– opracowywanie, aktualizacja i wprowadzanie w życie instrukcji obiegu dokumentów wraz z zakładowym planem kont oraz nadzorowanie jej przestrzegania,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym ewidencji księgowych w zakresie rachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów,

– kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego oraz polityki finansowej Ośrodka,

– kontrola obrotu środkami pieniężnymi,

– prowadzenie i kontrola rachunków bankowych i operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe,

– ewidencja i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością Ośrodka, a w szczególności:

     * rozliczanie amortyzacji,

     * sporządzanie list wynagrodzeń,

     * sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników,

     * rozliczanie wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych

     * naliczanie funduszu świadczeń socjalnych i jego obsługa,

– rozliczanie należności podatkowych, składek ZUS i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

– sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej dla organów merytorycznych oraz sporządzanie okresowych rozliczeń finansowych, w tym bilansów rocznych,

– egzekwowanie należności Ośrodka,

– kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Ośrodka  w tym środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

 Pracownik  do  spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,   pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  do którego zadań należy:

– planowanie i opracowywanie przedsięwzięć obrony cywilnej oraz aktualizowanie dokumentów w ramach planowania  i programowania obronnego, 

– planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń  w zakresie obrony cywilnej, 

– opracowanie planu obrony cywilnej,

–  organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń  z zakresu zarządzania kryzysowego,

–  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze

terrorystycznym,

– prowadzenie spraw jako pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie

 Pracownik gospodarczy, osoba sprzątająca  do której  zadań należy : Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich   pomieszczeń Ośrodka, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku .  

 

§ 12.

1.Przychodnie współpracują między sobą głównie w przypadkach pacjentów     z podwójną diagnozą oraz pacjentów uzależnionych krzyżowo, jeżeli potrzeby terapeutyczne pacjenta wykraczają poza możliwości ich realizacji w danej przychodni.

2.Sekcja  Administracyjno – Ekonomiczna współpracuje z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Przychodnią Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w wykonywaniu zadań dotyczących rejestracji pacjentów, prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej, statystyki medycznej i sprawozdawczości.

ROZDZIAŁ VIII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

§ 13.

W celu  zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania oraz innych działań, zgodnie z zawartymi  porozumieniami, umowami, na podstawie indywidualnych skierowań Ośrodek współpracuje  z :

1) Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych.

2) Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: EEG i KT.

3) Pogotowiem Ratunkowym w Rzeszowie, w zakresie transportu sanitarnego.

4) Obwodem Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie, w zakresie koordynacji i racjonalizacji działań SP ZOZ dla których Województwo Podkarpackie jest podmiotem tworzącym.

5) Placówkami prowadzącymi leczenie substytucyjne.

6) W razie potrzeby pacjenci kierowani są do oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddziałów detoksykacyjnych, oddziałów terapii uzależnień, oddziałów psychiatrycznych na podstawie skierowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.

ROZDZIAŁ IX

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za udostępnianie dokumentacji medycznej Ośrodek pobiera opłaty według cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ X

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 14.

1.Ośrodek udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych: 1) osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

2) świadczeń zdrowotnych nie objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Świadczenia udzielane są przez pracowników Ośrodka,  w godzinach pracy Ośrodka, a nie objętych harmonogramem pracy dla poszczególnych pracowników, zawartym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Termin udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych ustalany jest indywidualnie przez sekretariat- rejestrację ośrodka.

ROZDZIAŁ XI

WYSOKOŚC OPŁAT  ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

  1. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są po wcześniejszym wniesieniu opłaty w Sekcji Administracyjno- Ekonomicznej Ośrodka.
  2. Ośrodek pobiera opłaty za świadczenia zdrowotne według cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB  KIEROWANIA  KOMÓRKAMI ORGANZACYJNYMI PRZSEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

§ 15.

 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.  

 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

 2a. Dyrektor zarządza i kieruje Ośrodkiem przy pomocy  zastępcy Dyrektora do spraw administracyjno–ekonomicznych i kierowników jednostek organizacyjnych.

 3. W razie nieobecności w pracy kierownika jednostki organizacyjnej, zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez kierownika.

 4. W przypadku nieobecności pracownika, jeśli zachodzi taka potrzeba kierownik rozdziela jego obowiązki pomiędzy innych pracowników danej komórki.  

5.Organizacja pracy polega na podziale zadań między samodzielnymi komórkami oraz podziale czynności między pracownikami pełniącymi w nich funkcje.

6.Kierownicy komórek organizacyjnych podlegają bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka, a pracownicy kierownikom.

7.Struktura organizacyjna zakładu została określona w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

§ 16.

1.Pracownik wykonuje polecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego. W razie  wydania polecenia przez przełożonego wyższego stopnia , pracownik ma obowiązek je wykona po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. Polecenia powinny dotyczyć  pracy i nie mogą by sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Regulamin ustalony przez Dyrektora Ośrodka opiniuje Rada Społeczna.

2. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Z postanowieniami Regulaminu zapoznaje się wszystkich pracowników Ośrodka.

4. Tekst regulaminu otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka.

5. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Ośrodka.