WOTU Rzeszów

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie,  prowadzi działalność      w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000006937.   

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut   Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wykonujacych działalność leczniczą pod nr księgi resortowej 000000009998

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa na podstawie:                 

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
  • przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących w szczególności działalności leczniczej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania   narkomani, ochrony zdrowia psychicznego 
  • statutu
  • innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.