WOTU Rzeszów

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Przewodniczący:

 Mariola Zajdel-Ostrowska  – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

Członkowie:

  1. Bogusław Kołacz – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  2. Grzegorz Gościński – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  3. Czesław Łączak– przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  4. Sławomir Spaczyński – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:

1)przewodniczący – Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;

3)członkowie – przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego
w liczbie 3 osób;

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii
w sprawach;

a)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
 i sprzętu medycznego,

b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)przyznawania Dyrektorowi nagród,

d)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,

e)Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,

2)przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;

planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

a)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)kredytów bankowych lub dotacji,

c)podziału zysku,

3)dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1)pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2)nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;

3)odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;

4)nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;

         Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.